Najbližšie masérske kurzy
0902 132 000
Facebook

RE-PAS

Ako akreditovaná vzdelávacia inštitúcia poskytujeme možnosť rekvalifikácie pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR /akreditačný dekrét/

• Uchádzač o zamestnanie si sám vyberie rekvalifikačný kurz a podá požiadavku na rekvalifikáciu príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktuálnom predpísanom formulári, v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie. (Aktuálny formulár, často sa mení - získate ho na ÚPSVaR)
• Uplatnenie príspevku sa u nás vzťahuje iba na Základný masérsky kurz a športová masáž akreditovaná MŠ SR. Na základe akreditácie, ktorú vieme ako všetky ostatné masérske školy na Slovensku získať, sa preplácanie týka iba 50 hodinovej časti zo 150 hodinového balíka kurzu. To v praxi znamená, že o 157,50€ môžete požiadať ÚPSVaR a zvyšných 171,50€ si v prípade záujmu musí uchádzač doplatiť pri nástupe na kurz ako samoplatca.
• Požiadavka na vybranú rekvalifikáciu má:
Časť A – vyplní uchádzač o zamestnanie
Časť B – vyplní a potvrdí poskytovateľ rekvalifikácie, teda my po vzájomnej dohode s uchádzačom o zamestnanie. Formulár nám stačí naskenovaný, poprípade v PDF verzii poslať mailom na info@rege.sk, my ho potvrdíme a obratom pošleme poštou na vašu adresu.
• Následne ÚPSVaR zhodnotí požiadavku a teda ju schváli alebo neschváli. Uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku nám treba odovzdať pri nástupe na kurz.
• Po ukončení kurzu je vašou povinnosťou do 15 kalendárnych dní doručiť do podateľne úradu kópiu dokladu o absolvovaní rekvalifikácie, faktúru vystavenú poskytovateľom rekvalifikácie po ukončení kurzu a žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu. ÚPSVaR uhradí požadovanú sumu kurzovného uchádzača v prospech našej inštitúcie po ukončení rekvalifikácie.
• Kompletné informácie nájdete na stránkach ÚPSVaR

Ponuka kurzov